Redakcja

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: ?ukasz Tomczyk (Lukasvista)
Gadu-Gadu: 3830353 – E-mail: lukasvista@fifam.info

Koordynator prac zespo?u patchmaker�w: Liber
Gadu-Gadu: brak – E-mail: liber@fifam.info

Zesp�? redakcyjny:

Yower
Gadu-Gadu: brak – E-mail: redakcja@fifam.info

Piotr Chmielowiec (DrHouse)
Gadu-Gadu: 28837220- E-mail: DrHouse@fifam.info

Seba81
Gadu-Gadu: brak – E-mail: seba81@fifam.info

Rafa? Szyma?ski
Gadu-Gadu: brak – E-mail: jankes@fifam.info

Grupa wsparcia:

Bartosz Kiewra (Bart6qx)
Gadu-Gadu: 5251757 – E-mail: bart6qx@fifam.info

Brus
Gadu-Gadu: brak – E-mail: brus@fifam.info

O serwisie

Pomys? powstania serwisu www.fifam.info narodzi? si? w kwietniu 2008 roku i spowodowany by? s?ab? kondycj? jedynej polskiej strony traktuj?cej o tematyce menad?era pi?karskiego spod znaku EA Sports. Dzi?ki b?yskawicznej pracy i ogromnemu zaanga?owaniu pi?ciu os�b szalona my?l nabra?a w przeci?gu kilku tygodni bardzo realnych kszta?t�w i sta?a si? drugim na polskiej scenie wortalem po?wi?conym FIFA Manager.   Wraz z up?ywem kolejnych tygodni istnienia do redakcji serwisu do??cza?y kolejne bardzo wa?ne postacie, kt�re swoj? prac? pozwoli?y fifam.info szybko osi?gn?? i  utrzyma? wysoki poziom.

Dzi? wortal jest jedynym miejscem w polskim Internecie przeznaczonym dla sympatyk�w specyficznej gry, jak? niew?tpliwie jest FIFA Manager.  Jednak nale?y wspomnie?, ?e od momentu utworzenia angielskoj?zycznej wersji serwisu, jest on r�wnie? bardzo popularny w innych krajach, dzi?ki czemu ka?dego dnia gromadzi przed monitorami tysi?ce czytelnik�w zainteresowanych wszystkim co dotyczy ich ulubionej gry.  Nie mo?emy pomin?? r�wnie? faktu, i? redakcja ?ci?le wsp�?pracuj? ze studiem Bright Future zajmuj?cym si? produkcja tytu?u FIFA Manager oraz polskim oddzia?em EA b?d?cym wydawca gry w naszym kraju. Dzi?ki tej kooperacji fani serii ka?dego dnia otrzymuj? solidna dawk? wiadomo?ci, modyfikacji oraz konkurs�w zwi?zanych z FIFA Manager, a tak?e mog? pochwali? si? mianem najlepiej poinformowanej spo?eczno?ci FIFA Manager na ?wiecie poniewa? wiele najwa?niejszych news�w pojawia si? na ?amach www.fifam.info znacznie wcze?niej ni? na innych ?wiatowych serwisach i cz?sto wliczaj?c w to oficjalne serwisy gry.

Opisuj?c wortal nie mo?na nie wspomnie? o jego najwi?kszym skarbie czyli unikalnej spo?eczno?ci u?ytkownik�w www.fifam.info. Od pierwszych chwil istnienia mo?emy si? pochwali? wyj?tkow? grup? ludzi zgromadzonych wok�? serwisu, kt�rzy aktywnie uczestnicz? w jego codziennym ?yciu i to nie tylko przy pomocy internetu ale r�wnie? przez spotkania w ?yciu realnym.

Nasze projekty i inicjatywy

1. Beta testy oraz tworzenie polskiej bazy danych FIFA Manager

Cz?onkowie redakcji maj? sw�j spory wk?ad w powstawanie oraz testowanie kolejnych wyda? FIFA Manager. Serwis posiada swoich przedstawicieli w zespole odpowiedzialnych za tworzenie polskiej bazy danych oraz w?r�d os�b, kt�rych zadaniem jest testowanie najnowszych rozwi?za? wprowadzanych przez producenta gry.

2. Polish Giga Patch

Fifam.info swoim aktywnym dzia?aniem w ?wiatowej spo?eczno?ci FIFA Manager w znacznym stopniu przyczynia si? do popularyzacji polskiej pi?ki w innych krajach naszego globu. Dodatek �Polish Giga Patch�, kt�ry ka?dego roku zwi?ksza liczb? dost?pnych w grze rozgrywek, bazy klub�w oraz pi?karzy cieszy si? niesamowit? popularno?ci? nie tylko w naszym kraju ale r�wnie? w pozosta?ych cz??ciach ?wiata, dzi?ki czemu zagraniczni gracze poznaj? nasz? pi?k? wraz z ca?ym zapleczem firm powi?zanych z jego funkcjonowaniem.

3. FIFAM.info przeciwko piractwu

Redakcja wortalu aktywnie dzia?a w zakresie ograniczenia ?amania praw autorskich. U?ytkownicy korzystaj?cy z nielegalnych kopii gry nie znajd? pomocy na ?amach serwisu, a na dodatek odbierane im jest prawo do korzystania z zasob�w serwisu. Oczywi?cie karanie to nie wszystko, ka?dego roku rozdawanych jest za darmo dziesi?tki oryginalnych wersji FIFA Manager, dzi?ki czemu osoby nie mog?ce pozwoli? sobie na zakup oryginalnego oprogramowania mog? cieszy? si? z pe?ni mo?liwo?ci jakie daje posiadanie takiej wersji gry.

Rekrutacja

Pragniesz pom�c w rozwoju naszej sceny?
Nie zwlekaj i wy?lij nam swoje zg?oszenie rekrutacyjne! Masz okazje wst?pi? w szeregi m?odego zespo?u ludzi, kt�rych po??czy?a wsp�lna pasja. Praca w naszej redakcji pozwoli Ci na ci?g?y rozw�j swojej osoby i doskonalenie umiej?tno?ci pisarskich, graficznych lub programistycznych. Je?eli interesuje Ci? do??czenie do naszego zespo?u, wy?lij na adres rekrutacja@fifam.info e-mail zawieraj?cy opis Twojej osoby, umiej?tno?ci i funkcji jak? chcia?by? sprawowa?. W przeci?gu 48 godzin otrzymasz o nas odpowied? zwrotn? dotycz?c? Twojego zg?oszenia.

Wspolpraca i sponsoring

Chcia?by? nawi?za? z nami wsp�?prac??
Masz ciekawy pomys? na wsp�?prace pomi?dzy Twoj? osob? i naszym serwisem? Wy?lij swoj? propozycje na adres: wspolpraca@fifam.info.

Potrzebujesz sponsora lub sam nim jeste??
Czekamy na Twoje propozycj?, skontaktuj si? z nami za po?rednictwem poczty e-mail i przedstaw swoj? ofert?, nasz adres: wspolpraca@fifam.info.

Nota prawna

Serwis fifam.info jest tworzony i utrzymywany przez sympatyk�w serii gier FIFA Manager, a co za tym idzie nie ma ?adnych bezpo?rednich powi?za? z producentem oraz wydawc? gry. Wsp�?praca serwisu z powy?szymi podmiotami odbywa sie wy??cznie na stopie partnerskiej, kt�rej celem jest u?atwienie u?ytkownikom serwisu dost?pu do informacji bed?cych jego bezpo?redni? tematyk?. Serwis fifam.info nie ma wp?ywu na ko?cowy produkt, przedstawia jedynie jego autorom i wydawcy propozycj? i sugestie, kt�rych wdro?enie jest wy??cznie dobr? wol? obu podmiot�w. Redakcja nie otrzymuje od producenta oraz wydawcy wynagrodzenia z tytu?u sprzeda?y i promocji w serwisie fifam.info produkt�w bed?cych dzie?em powy?szych podmiot�w. Publikacja przez producenta i wydac? swoich materia?�w promocyjnych (w tym gier, multimedi�w, grafik reklamowych, itp.) w serwisie fifam.info odbywa si? wy??cznie z dobrej woli wydawcy serwisu, kt�ry nie pobiera z tego tytu?u ?adnych op?at od powy?szych podmiot�w.

Serwis nie prowadzi na swoich stronach sprzeda?y modyfikacji oraz dodatk�w do serii gier FIFA Manager jak r�wnie? nie przyw?aszcza sobie praw do znak�w towarowych oraz innych materia?�w, kt�re nie s? w?asno?ci? wydawcy serwisu. Wszystkie dodatki oraz modyfikacje s? dost?pne dla u?ytkownik�w serwisu za darmo. Wydawca serwisu pobiera op?aty wy??cznie za udostepnienie u?ytkowkowi niekt�rych funkcji samego serwisu, kt�ry jest wy??czn? w?asno?ci? wydawcy.

Wszystkie wypowiedzi publikowane w serwisie s? tylko i wy??cznie stanowiskiem ich autor�w, wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za ich tre??. Niemniej gwarantuje, ?e do?o?y wszelkich stara? aby nie dopu?ci? do publikacji przez u?ytkownik�w tre?ci niezgodnych z prawem.