WGP

World Giga Patch 2.0 – Azja

Baza danych – aktualizacja bazy klub�w, zawodnik�w, trener�w itp.
WGP 2.0 Asia � 3D Stadiums (Korea K-League)
WGP 2.0 Asia � Kitspack (Korea K-League)
WGP 2.0 Asia � Stadiums Pictures (Korea K-League)
WGP 2.0 Asia � 3D Stadiums (Japan J1 League)
WGP 2.0 Asia � Kitspack (Japan J1 League)
WGP 2.0 Asia � City Pictures (Japan J1 League)
WGP 2.0 Asia � Stadiums Pictures (Japan J1 League)
WGP 2.0 Asia � Japan J2 League (Graphic Patch)
WGP 2.0 Asia � Japan JKL League (Graphic Patch)
WGP 2.0 Asia � City Pictures (part 1)
WGP 2.0 Asia � Pictures Pack (part 1)
WGP 2.0 Asia � Pictures Pack (part 2)
WGP 2.0 Asia � Thailand Graphic Pack
WGP 2.0 Asia � China Graphic Patch 
WGP 2.0 Asia � Chinese Jia League (Graphic Patch)
WGP 2.0 Asia � Saudi Arabia Graphic Patch
WGP 2.0 Asia � Australia Graphic Patch
WGP 2.0 Asia � Qatar Graphic Patch
WGP 2.0 Asia � ZEA Premier League (Graphic Patch)
WGP 2.0 Asia � National Team (Graphic Pack)

World Giga Patch 2.0 – Europa
World Giga Patch 2.0 – Afryka

W przygotowaniu…

World Giga Patch 2.0 – Ameryka Północna

W przygotowaniu

World Giga Patch 2.0 – Ameryka Południowa
World Giga Patch 2.0 – Oceania

W przygotowaniu

Dodatek w liczbach
Liczba kraj�w: 45
Liczba herb�w: 708
Liczba logotyp�w lig: 72
Liczba pi?karzy: Ponad 160 000
Liczba lig: 53
Licencjonowane nazwy dru?yn, stadion�w itd.
Licencjonowani arbitrzyi.
Rozgrywki ligowe jak i pucharowe.
Zespół tworzący

Liber � Baza danych, herby, loga
Bart6qx � Koszulki, zdj?cia stadion�w i miast, stadiony 3D oraz inne modyfikacje
Wujek – Zdj?cia miast
Morlin – Zdj?cia miast
Kacperwidzew10 � Wizerunki 2D
DrHouse � Wizerunki 2D
Norbini12 � Wizerunki 2D
Lukasvista � lokalizacja, obozy treningowe

O projekcie

World GIGA Patch to drugi tak wielki projekt FIFAM.Info obok naszego czo?owego dodatku jakim jest Polish GIGA Patch. Projekt pierwszej wersji powsta? tuz przed premier? wydaniem FIFA Manager 10 i zawiera? w sobie du?o cel�w do realizacji. Niestety z powodu zbyt ma?ej liczby patchmaker�w, kt�ra by?a by gotowa wesprze? nasz? prac?, projekt straci? na swojej mocy. Po kilku miesi?cznym po?lizgu zacz?li?my wydawa? w pe?ni zaktualizowane ligi z prawdziwymi zawodnikami oraz herbami dla ca?ego ?wiata. Do wersji 10 uda?o nam si? wyda? aktualizacje dla Europy, Azji, Oceanii oraz Ameryki Po?udniowej.

Najnowsza wersja oznaczona numerkiem 2.0 ma w sobie zawiera? za?o?enia z zesz?orocznej wersji rozbudowane o nowe mo?liwo?ci gry. Prace posuwaj? si? bardzo szybko do przodu dzi?ki czemu ju? kilka tygodni po premierze mogli?my udost?pni? wam pierwsz? cz??? WGP � Azja. Nasze aktualne prace koncentruj? si? na Europie. Informacje na temat przebiegu prac oraz uwagach mo?na zg?asza? na naszym forum. Poni?ej prezentujemy aktualne statystki kt�re b?d? aktualizowane wraz z nowymi wersjami.